Prosjektbibliotekar

Heidi Kristin Olsen

Abstract


Et forsøk med prosjektbibliotekar har pågått ved HiVe siden 2009. I begrepet prosjektbibliotekar legger vi en bibliotekarrolle som er nærmere forskerne enn den vanlige bibliotektjenesten, ved at en bibliotekar er med som deltaker i et forskningsprosjekt. Denne typen bibliotekartjeneste har vi særlig prøvd ut gjennom deltakelse prosjektet "Barnehagens rom - materialitet, læring og meningsskaping". En bibliotekar har deltatt i prosjektet sammen med 8 forskere, der bibliotekarens rolle er både å prøve ut nye måter å tilby bibliotekets tjenester på, og å vurdere nye tjenester fra biblioteket overfor forskergruppen.

Utprøving av prosjektbibliotekarrollen er et selvstendig forskningsprosjekt i "Barnehagens rom". Empirien består hovedsakelig av bibliotekarens notater og intervjuer med deltakerne.

Arbeidet med å analysere empiri fra prosjektet er allerede i gang, og mye av det vil bli ferdig i løpet av våren.  Jeg vil gjerne presentere noen av funnene.  Aktuelle overskrifter er:

  • Effekten for forskernes prosjekter - i særlig grad deres bruk av bibliotekets ressurser
  • Påvirkning av kommunikasjon og informasjon i og fra forskningsprosjektet - også i forhold til et nasjonalt forskningsnettverk
  • Erfaring fra arbeid med og publisering av reviewartikkel i et samarbeid mellom bibliotekar og forskningsleder
  • Effekter for biblioteket - både internt og for biblioteket i institusjonen

I tillegg til funnene vil jeg gjerne presentere hvordan forsøket med prosjektbibliotekar har vært organisert og gjennomført rent praktisk.

Prosjektet har gitt positive resultater, og allerede ført til at vi har satt i gang et tilsvarende forsøk i et nytt forskningsprosjekt, denne gangen innen lærebokhistorie. Dette har igjen bidratt til å bevisstgjøre oss på at prosjektbibliotekarrollen vil fungere svært forskjellig i ulike prosjekter og fagmiljøer.  

Prosjektet ved HiVe er en del av mitt arbeid for å kvalifisere meg til førstekompetanse. I dette arbeidet er professorene Hans Siggaard Jensen (DPU) og Thomas Moser (HiVe) veiledere.

 

Aktuelle lenker:

Barnehagens rom: materialitet, læring og meningsskaping: http://www.hive.no/forskningsprosjekter/prosjektet-barnehagens-rom-materialitet-laering-og-meningsskaping-article12613-1811.html

 

Blogg med utgangspunkt i prosjektet: http://barnehagerom.wordpress.com/DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.157

Copyright (c) 2012 Heidi Kristin Olsen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900