Forskningsstøtte og bibliotekets rolle: Kartlegging, tilrettelegging og synliggjøring

Eystein Gullbekk, Tove Rullestad, Maria-Carme Torras Calvo, Susanne Mikki

Abstract


Hvordan utvikles forskningsstøtte lokalt, sett i lys av nye nasjonale og internasjonale rammebetingelser? Spørsmålet belyses gjennom et innledende innlegg med påfølgende debatt mellom representanter fra tre institusjoner.

I et innledende innlegg belyses universitets- og høyskolebibliotekenes nye rammebetingelser og muligheter i arbeidet med å styrke sin rolle i forskerutdanningene. Funn fra kartleggingsstudier om forskningsstøtte blant ph.d.-kandidater vil presenteres (Gullbekk, Rullestad & Torras, 2012; Drachen, Gullbekk & Westbye, 2011). Funnene diskuteres i lys av kompetansekrav slik de kommer til uttrykk i utdanningspolitiske dokumenter som Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.  Eksempler på forskningsstøtte fra norske universitets- og høyskolebibliotek vil også bli presentert, og lokale tiltak for videreutvikling av forskerutdanningene ved de respektive universitetene og høyskolene vil diskuteres.

I en påfølgende kafedialog diskuteres implikasjoner av funn i de nevnte kartleggingsstudiene.  Hvordan kan universitets- og høyskolebibliotek tilrettelegge og synliggjøre sin forskningsstøtte?

Eksempler på spørsmål som vil bli belyst i kafedialogen er:

 • Definisjon av forskningsstøtte
  • Hvordan skal vi definere forskningsstøtte ved universitets- og høyskolebibliotek?
  • Hvilke utviklingstrekk ser vi ved våre moderinstitusjoner?
 • Tilrettelegging
  • Hvordan kan vi styrke bibliotekenes støtte til forskerutdanningene i universitets- og høyskolesektoren gjennom å utvikle kunnskapsbasert undervisning og veiledning?
  • Hvordan organiserer biblioteket virksomhet når det gjelder utvikling av forskningsstøtte?
  • Hvordan kan biblioteket samarbeide med fagmiljø og forskningsadministrasjonen?
  • Hvilken kompetanse trenger ansatte på universitets- og høyskolebibliotek for å kunne tilby effektiv og relevant forskningsstøtte?
 • Synliggjøring
  • Hvordan kan bibliotekene best utvikle seg til å bli mer synlige og relevante for å bidra med forskningsstøtte for ph.d.-kandidater og for moderinstitusjonen?

Erfarings- og kunnskapsutveksling og samarbeid blant universitets- og høyskolebibliotek er en styrke i tjenesteutvikling. Kafedialogen vil avslutte med en diskusjon om hvordan et nasjonalt nettverk kunne bidra til utvikling av relevant forskningsstøtte ved UH-bibliotekene. Nettverk for forskningsstøtte er nylig etablert i både Sverige og Danmark.

Referanser

Gullbekk, E., Rullestad, T. og Torras, M.C. (red.). (2012). Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen: Bibliotekets bidrag. (In press). Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo.

Drachen, T.M., Larsen, A., Gullbekk, E. Lach, K. og Westbye, H. (2010). Information behaviour and practices of PhD-students, http://hprints.org/hprints-00599034/en/
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.158

Copyright (c) 2012 Eystein Gullbekk, Tove Rullestad, Maria-Carme Torras Calvo, Susanne Mikki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900