Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning

Eystein Gullbekk, Maria-Carme Torras

Abstract


Oppfølging av Bologna prosessen i Norge krystaliseres bl.a. i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, som Kunnskapsdepartementet ferdigstilte i 2009. Kvalifikasjonsrammerverket formulerer kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser alle studenter forventes å oppnå gjennom endt studieløp på ulike nivåer. Utdanningspolitisk legges det stadig mer vekt på at høyere utdanning skal kvalifisere studenter utover det fagspesifikke. Kvalifisering peker utover det å bli utøvere av et gitt yrke eller besittere av en gitt fagkunnskap. Kvalifikasjoner knyttes også eksplisitt til studenters framtidige deltagelse som samfunnsborgere, som arbeidstakere, og som deltagere i livslange læringsprosesser.

Biblioteker i høyere utdanning bygger stadig ut sine undervisningstilbud. Dette kan ses som et viktig ledd i styrkingen av vår rolle som faglige og pedagogiske ressursmiljøer for moderinstitusjonene. Med rammeverket er kvalifikasjoner vi kan forstå gjennom begrepet informasjonskompetanse formulert som forventet læringsutbytte for studieprogrammene. Vi vil, med henvisning til konkrete eksempler fra vår undervisningsvirksomhet, diskutere våre muligheter og utfordringer i møte med studieprogrammene. Særlig vil vi se på hvordan implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket utfordrer bibliotekets pedagogiske og faglige kompetanse.
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.49

Copyright (c) 2010 Eystein Gullbekk, Maria-Carme Torras

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900