Fagreferenten – arbeidsoppgaver og forventninger

Ingunn Rødland

Abstract


Hensikten med dette paperet er å se nærmere på fagreferentens oppgaver, både når det gjelder arbeidsoppgaver i biblioteket, og hvilke oppfatninger man har av fagreferentens oppgaver i fagmiljøene og blant studenter. Er det samsvar med det behovet vi mener at universitetet har for oss, og det behovet som faktisk eksisterer? Har det skjedd ting i den senere tid som gjør at vi kanskje må vurdere å endre vårt fokus og vår måte å jobbe på?

Arbeidsoppgavene til fagreferenter varierer mye. Blant de viktigste regner man tradisjonelt ansvar for innkjøp av faglitteratur, biblioteksopplæring, og det å være et bindeledd mellom institutt og bibliotek. Selv om arbeidsoppgavene varierer noe, er variasjonene enda større med hensyn på i hvilken grad man prioriterer de ulike oppgavene. Jeg opplever også store sprik i forventningene til hva vi som fagreferenter skal gjøre, både fra kollegaer og vitenskapelige ansatte.

Så godt som alle vitenskapelige ansatte i de fagmiljøene jeg er fagreferent for, mener at den viktigste oppgaven til en fagreferent er å skaffe biblioteket den litteraturen som er nødvendig for at de skal kunne følge med i den forskningen som foregår innen deres fagfelt. I mine fag er det da først og fremst snakk om tidsskifter. En kan spørre seg hvor mye ekstra en fagreferent kan tilføre et bibliotek på dette området, når biblioteket kjøper det meste av faglitteraturen i elektroniske standardpakker fra de store forlagene?

I dette paperert spør jeg meg også hvilke syn ulike grupper har på fagreferenten. Ser de vitenskapelige ansatte på fagreferenter som kollegaer og samarbeidspartnere de kan spille på i utdannings - og forskningsprosessen, eller blir fagreferentene mer å betrakte som en underordnet gruppe som er der for å tjene det vitenskapelige miljøet? Når det gjelder studenter er min erfaring er at disse generelt sett ser på hele bibliotekpersonalert unner ett. Kanskje er det også riktig. På flere biblioteket har bibliotekarutdannede og fagreferenter mye av de samme oppgavene. På bakgrunn av det kan en kanskje spørre seg hvor viktig det egentlig er med bibliotekansatte som har universitetsfaglig bakgrunn.
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.59

Copyright (c) 2010 Ingunn Rødland

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900