Bibliometri og forskningsstatistikk ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Susanne Mikki

Abstract


Fagmiljøene spør ofte etter en publiseringsoversikt innen egen enhet, enten i forbindelse med en evalueringsprosess, søknadsskriving, eller litteraturstudier. Det knytter seg ofte en del usikkerhet til datagrunnlaget, det vil si hvor opplysningene hentes fra og om de er komplette. Dette gjelder særlig siteringstall.

Siteringstall brukes gjerne for å tallfeste forskningens gjennomslag og forskerens renommé. Hovedtema for denne presentasjonen er hvordan siteringstall brukes og hvilke indikatorer en anvender. Især settes søkelyset på h-indeksen som er blitt et populært mål i det siste. Hvorfor trenger vi h-indeksen i tillegg til siteringsgjennomsnitt og siteringsmedian? Resultatene som legges fram baserer seg på data fra ISI WoS og Google Scholar.

I det norske evalueringssystemet beregner en publiseringspoeng i stedet for siteringstall som mål for forskningens betydning. Poengsummen baserer seg på kvalitetsnivå av publiseringskanal og deles på antall medforfattere. Fordeler og ulemper av vurderingssystemene drøftes.

Presentasjonen bygger til dels på egen forskning, erfaringer fra bibliometrigruppen, og på forelesningsnotater fra PhD undervisning ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.60

Copyright (c) 2010 Susanne Mikki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

..............................................
 
University of Bergen Library

ISSN: 1890-5900