Forskningsstøtte og bibliotekets rolle: Kartlegging, tilrettelegging og synliggjøring

How to Cite

Gullbekk, E., Rullestad, T., Torras Calvo, M.-C., & Mikki, S. (2012). Forskningsstøtte og bibliotekets rolle: Kartlegging, tilrettelegging og synliggjøring. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, 4(2). https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.158

Abstract

Hvordan utvikles forskningsstøtte lokalt, sett i lys av nye nasjonale og internasjonale rammebetingelser? Spørsmålet belyses gjennom et innledende innlegg med påfølgende debatt mellom representanter fra tre institusjoner.

I et innledende innlegg belyses universitets- og høyskolebibliotekenes nye rammebetingelser og muligheter i arbeidet med å styrke sin rolle i forskerutdanningene. Funn fra kartleggingsstudier om forskningsstøtte blant ph.d.-kandidater vil presenteres (Gullbekk, Rullestad & Torras, 2012; Drachen, Gullbekk & Westbye, 2011). Funnene diskuteres i lys av kompetansekrav slik de kommer til uttrykk i utdanningspolitiske dokumenter som Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.  Eksempler på forskningsstøtte fra norske universitets- og høyskolebibliotek vil også bli presentert, og lokale tiltak for videreutvikling av forskerutdanningene ved de respektive universitetene og høyskolene vil diskuteres.

I en påfølgende kafedialog diskuteres implikasjoner av funn i de nevnte kartleggingsstudiene.  Hvordan kan universitets- og høyskolebibliotek tilrettelegge og synliggjøre sin forskningsstøtte?

Eksempler på spørsmål som vil bli belyst i kafedialogen er:

 • Definisjon av forskningsstøtte
  • Hvordan skal vi definere forskningsstøtte ved universitets- og høyskolebibliotek?
  • Hvilke utviklingstrekk ser vi ved våre moderinstitusjoner?
 • Tilrettelegging
  • Hvordan kan vi styrke bibliotekenes støtte til forskerutdanningene i universitets- og høyskolesektoren gjennom å utvikle kunnskapsbasert undervisning og veiledning?
  • Hvordan organiserer biblioteket virksomhet når det gjelder utvikling av forskningsstøtte?
  • Hvordan kan biblioteket samarbeide med fagmiljø og forskningsadministrasjonen?
  • Hvilken kompetanse trenger ansatte på universitets- og høyskolebibliotek for å kunne tilby effektiv og relevant forskningsstøtte?
 • Synliggjøring
  • Hvordan kan bibliotekene best utvikle seg til å bli mer synlige og relevante for å bidra med forskningsstøtte for ph.d.-kandidater og for moderinstitusjonen?

Erfarings- og kunnskapsutveksling og samarbeid blant universitets- og høyskolebibliotek er en styrke i tjenesteutvikling. Kafedialogen vil avslutte med en diskusjon om hvordan et nasjonalt nettverk kunne bidra til utvikling av relevant forskningsstøtte ved UH-bibliotekene. Nettverk for forskningsstøtte er nylig etablert i både Sverige og Danmark.

Referanser

Gullbekk, E., Rullestad, T. og Torras, M.C. (red.). (2012). Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen: Bibliotekets bidrag. (In press). Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo.

Drachen, T.M., Larsen, A., Gullbekk, E. Lach, K. og Westbye, H. (2010). Information behaviour and practices of PhD-students, http://hprints.org/hprints-00599034/en/

https://doi.org/10.15845/noril.v4i2.158

Copyright (c) 2012 Eystein Gullbekk, Tove Rullestad, Maria-Carme Torras Calvo, Susanne Mikki

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

The copyright for articles in this journal are retained by the author(s). First publication rights are granted to the journal. By virtue of their apperance in this open access journal, articles are free to be used with proper attribution in educational and other non-commercial settings. Authors also extend to the Editors the right to redistribute their articles via other scholarly resources and bibliographic databases at their discretion. This extension allows the authors' copyrighted content to be included in some databases that are distributed and maintained by for-profit companies.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License.

Bergen Open Access Publishing